Customer

beacon.jpg
HAM.jpg
Seacube.jpg
CAI.jpg
TEX.jpg
DongFang.jpg
GOLD.jpg

Support Online

HOTLINE: +84.2253.836.844

Skype Me™!

 

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 (VP Cty)

Dowload file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kQmVldWNuNm04UlE/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 (Toàn Cty)

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8keGYyT2ZQMjRjd3c/view?usp=sharing

Giải trình BCTC bán niên 2017 (VP Cty)

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kVElHMjhTN3JQYms/view?usp=sharing

Điều lệ Công ty CP Phát triển Hàng hải

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kQXprc0hKUHBTWGM/view?usp=sharing

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kì 2017 - 2022

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kMkVjUy1rRXRVZ2s/view?usp=sharing

Biên bản kiểm phiếu 2017

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kWWFMMVFPQzI3aE0/view?usp=sharing

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kZ2JHU0YwT2pLWkk/view?usp=sharing

Quy chế bầu cử

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kbTE0RkJGSHdhcUE/view?usp=sharing

Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kdEh4cTlLRV9Udm8/view?usp=sharing

Thông tin trích lập các quỹ

Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kcjlBNEwxLWhDaUU/view?usp=sharing

Ha Noi

Address: No.41, Nguyen Van Linh Boulevard, Phuc Dong, Gia Lam

Tel: 043.9722095

Ho Chi Minh

Address: No.163 Nguyen Van Troi Street, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Tel: 08 - 38453054 / 38453053

Fax: 08 - 38453056

Vung Tau

Address: No.109 Xo Viet Nghe Tinh, P2, Vung Tau City

Tel: 08 - 8420843

Fax: 08 - 38453056