Quan hệ cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2019
11/06/2021 17:58
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2019
Giải trình BCTC Quý I/2021
29/04/2021 17:59
Giải trình BCTC Quý I/2021
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021
27/04/2021 16:50
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Chương trình ĐHĐCĐ 2021 và Quy chế Bầu cử (sửa đổi)
26/04/2021 18:10
Chương trình ĐHĐCĐ 2021 và Quy chế Bầu cử (sửa đổi)
Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
22/04/2021 16:24
Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
05/04/2021 08:37
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
BCTC năm 2020 CTY
26/03/2021 10:25
BCTC năm 2020 CTY
BCTC năm 2020 VPCT
26/03/2021 10:17
BCTC năm 2020 VPCT
1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.