Quan hệ cổ đông

TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK
11/06/2024 17:27
TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK
Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023
05/06/2024 10:05
Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
22/05/2024 16:32
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Báo cáo không còn là Cổ Đông lớn
04/05/2024 16:52
Báo cáo không còn là Cổ Đông lớn
Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ Đông lớn
04/05/2024 16:41
Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ Đông lớn
Báo cáo trở thành cổ đông lớn
04/05/2024 14:53
Báo cáo trở thành cổ đông lớn
Báo cáo tài chính quý I năm 2024
25/04/2024 14:51
Báo cáo tài chính quý I năm 2024
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
11/04/2024 15:00
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.