Quan hệ cổ đông

Báo cáo trở thành cổ đông lớn
04/05/2024 14:53
Báo cáo trở thành cổ đông lớn
Báo cáo tài chính quý I năm 2024
25/04/2024 14:51
Báo cáo tài chính quý I năm 2024
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
11/04/2024 15:00
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (cập nhật)
05/04/2024 10:00
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (cập nhật)
Báo cáo thường niên năm 2023
25/03/2024 10:00
Báo cáo thường niên năm 2023
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
18/03/2024 14:00
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công văn số 33 về việc Giải trình SXKD năm 2023 của công ty
06/03/2024 14:00
Công văn số 33 về việc Giải trình SXKD năm 2023 của công ty
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 2023
06/03/2024 08:10
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023
« 1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.