Quan hệ cổ đông

Thông báo họp ĐHĐCĐ năm 2022
07/04/2022 10:18
Thông báo họp ĐHĐCĐ năm 2022
Báo cáo Thường niên 2021
01/04/2022 16:31
Báo cáo Thường niên 2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
14/03/2022 14:14
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
09/03/2022 17:47
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
Nghị quyết Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027
09/03/2022 15:05
Nghị quyết Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, nhiệm kỳ 2022 - 2027
BC tình hình quản trị Công ty năm 2021
28/01/2022 08:40
BC tình hình quản trị Công ty năm 2021
BCTC Quý 4.2021
19/01/2022 08:38
BCTC Quý 4.2021
Giải trình KQ SXKD Quý 4.2021
19/01/2022 08:36
Giải trình KQ SXKD Quý 4.2021
« 1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.