Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin
16/07/2020 14:30
Công bố thông tin
Thông báo tuyển dụng
10/07/2020 08:34
Tuyển dụng vị trí : Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán
Biên bản Kiểm phiếu
01/07/2020 10:22
Biên bản Kiểm phiếu
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
01/07/2020 10:21
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
01/07/2020 10:19
NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Đơn đề cử
29/06/2020 21:35
Đơn đề cử
Quy chế Bầu cử
29/06/2020 21:34
Quy chế Bầu cử
Thông báo bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
29/06/2020 21:33
Thông báo bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT
« 1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.