Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin BCTC quý 2/2023
27/07/2023 17:28
Công bố thông tin BCTC quý 2/2023
Giải trình kết quả SXKD quý 2/2023
27/07/2023 17:27
Giải trình kết quả SXKD quý 2/2023
Điều lệ năm 2023
27/06/2023 16:04
Điều lệ năm 2023
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
27/06/2023 08:46
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (bổ sung)
25/06/2023 11:44
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (bổ sung)
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
23/06/2023 11:42
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
05/06/2023 11:38
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
15/05/2023 14:06
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
« 1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.