Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
16/02/2024 15:00
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
NGHỊ QUYẾT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
02/02/2024 16:00
NGHỊ QUYẾT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
30/01/2024 16:40
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
Công văn số 16/2024/CV-VMS về việc Giải trình kết quả SXKD Quý 4 năm 2023 của Công ty
23/01/2024 15:31
Công văn số 16/2024/CV-VMS về việc Giải trình kết quả SXKD Quý 4 năm 2023 của Công ty
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023
23/01/2024 15:27
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
28/11/2023 08:58
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng
23/11/2023 17:29
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng
Nghị Quyết 175 của HĐQT VIMADECO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022
23/11/2023 14:44
Nghị Quyết 175 của HĐQT VIMADECO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022
« 1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.