Quan hệ cổ đông

Giải trình BCTC bán niên 2017 (VP Cty)
29/08/2017 13:37
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kVElHMjhTN3JQYms/view?usp=sharing
Điều lệ Công ty CP Phát triển Hàng hải
21/06/2017 21:15
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kQXprc0hKUHBTWGM/view?usp=sharing
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kì 2017 - 2022
16/06/2017 08:37
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kMkVjUy1rRXRVZ2s/view?usp=sharing
Biên bản kiểm phiếu 2017
16/06/2017 08:34
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kWWFMMVFPQzI3aE0/view?usp=sharing
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
16/06/2017 08:32
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kZ2JHU0YwT2pLWkk/view?usp=sharing
Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty
13/06/2017 23:30
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kdEh4cTlLRV9Udm8/view?usp=sharing
Quy chế bầu cử
13/06/2017 23:30
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kbTE0RkJGSHdhcUE/view?usp=sharing
Thông tin trích lập các quỹ
13/06/2017 23:30
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kcjlBNEwxLWhDaUU/view?usp=sharing
« 1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.