Quan hệ cổ đông

Biên bản ĐHĐCĐ 2019
29/06/2019 08:30
Biên bản ĐHĐCĐ 2019
Tờ trình sửa đổi điều lệ
29/06/2019 08:29
Tờ trình sửa đổi điều lệ
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019
29/06/2019 08:28
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019
Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018
29/06/2019 08:27
Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018
Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS 2019
29/06/2019 08:24
Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS 2019
Thông báo mời tham dự và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
12/06/2019 16:55
Thông báo mời tham dự và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Thông báo về ngày ĐKCC và danh sách người sở hữu chứng khoán
13/05/2019 16:51
Thông báo về ngày ĐKCC và danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
06/05/2019 10:59
Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
« 1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.