Quan hệ cổ đông

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018
19/06/2018 10:53
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018
Tờ trình về việc phân phối LNST 2017
19/06/2018 10:51
to-trinh-ve-viec-phan-phoi-lnst-2017
Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS
19/06/2018 10:47
Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS
Giấy ủy quyền họp 29.06.2018
14/06/2018 18:06
giay-uy-quyen-hop-29-06-2018
Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 29.06.2018
14/06/2018 18:04
chuong-trinh-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-29-06-2018
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
14/06/2018 18:02
thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2018
nghi quyet ve thoi gian to chuc dai hoi dong co dong thuong nien 2018
14/06/2018 17:59
nghi-quyet-ve-thoi-gian-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian họp ĐHCĐ 2018
22/05/2018 17:34
Thông báo điều chỉnh thời gian họp ĐHCĐ 2018
« 1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.