Quan hệ cổ đông

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch 2017
13/06/2017 17:09
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kdzFlM2NQemx5UmM/view?usp=sharing
Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
07/06/2017 06:58
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kZFhnaVFGWTVxS28/view?usp=sharing
Thư mời Đại hội đồng cổ đông
07/06/2017 06:56
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kVFVmZ0JnRlZ0c00/view?usp=sharing
BÁO CÁO của ban kiểm soát trình đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2017
05/06/2017 09:11
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kOGtMY0pGX3o3czg/view?usp=sharing
THÔNG BÁO MỜI HỌP  đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
02/06/2017 16:01
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kVFVmZ0JnRlZ0c00/view?usp=sharing
THÔNG BÁO (Về ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)
12/05/2017 13:55
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kWkJ0Q1U2bi1lb3M/view?usp=sharing
THÔNG BÁO (Về ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)
08/05/2017 13:28
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kanpPZUhxcEZVZmM/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính quý 1 - 2017 (toàn Công ty)
28/04/2017 22:15
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kRUUxanlsakpXYUU/view?usp=sharing
« 1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.