Quan hệ cổ đông

BC ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng
15/08/2023 14:29
BC ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023
31/07/2023 16:10
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023
BCTC Quý 2/2023
27/07/2023 17:30
BCTC Quý 2/2023
Công bố thông tin BCTC quý 2/2023
27/07/2023 17:28
Công bố thông tin BCTC quý 2/2023
Giải trình kết quả SXKD quý 2/2023
27/07/2023 17:27
Giải trình kết quả SXKD quý 2/2023
Điều lệ năm 2023
27/06/2023 16:04
Điều lệ năm 2023
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
27/06/2023 08:46
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (bổ sung)
25/06/2023 11:44
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (bổ sung)
« 1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.