Quan hệ cổ đông

Chương trình bổ sung
28/06/2018 18:02
chuong-trinh-bo-sung
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 2017, kế hoạch 2018
19/06/2018 11:10
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 2017, kế hoạch 2018
Báo cáo hoạt động HĐQT 2017
19/06/2018 10:58
bao-cao-hoat-dong-hdqt-2017
Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị
19/06/2018 10:57
Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018
19/06/2018 10:53
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018
Tờ trình về việc phân phối LNST 2017
19/06/2018 10:51
to-trinh-ve-viec-phan-phoi-lnst-2017
Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS
19/06/2018 10:47
Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS
Giấy ủy quyền họp 29.06.2018
14/06/2018 18:06
giay-uy-quyen-hop-29-06-2018
« 1 2 3 4 5 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.