Quan hệ cổ đông

"Quyết định chấp thuận của HNX"
06/10/2015 15:18
Bấm vào đây để xem tiếp...QD chap thuan cua HNX.PDF
Điều lệ công ty Cp
06/10/2015 15:16
Bấm vào đây để xem tiếp...DIEU LE CONG TY CP.PDF
"Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần"
24/08/2015 13:20
Bấm vào dưới đây để xem chi tiết.Thong bao mat so CNSHCP.PDF
"Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015"
30/07/2015 08:43
Bấm vào dưới đây để xem chi tiết.BC 6 thang dau nam 2015.pdf
"Tài liệu Đại hội 2015"
27/07/2015 12:46
Bấm vào dưới đây để xem chi tiết.BC BAN KIEM SOAT.PDFBC DHDCD thuong nien 2015.PDFchuong trinh DHCD 2015.PDFThong bao moi hop 2015.PDFto trinh DHCD 2015 về việc đăng ký niêm yết.PDFto trinh DHCD 2015 về việc sửa đổi điều lệ.PDF
"Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Công ty cổ phần Phát triền Hàng Hải"
27/07/2015 12:42
Bấm vào dưới đây để xem chi tiết.Bien ban va Nghi quyet DHDCD.pdf
"Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện niêm yết cố phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội"
27/07/2015 12:40
Bấm vào dưới đây để xem chi tiết.TB ve ngay dang ky cuoi cung.PDF
"Thông báo v/v chốt danh sách và cập nhập/hiệu chỉnh thay đổi thông tin của cổ đông"
27/07/2015 12:39
Bấm vào dưới đây để xem chi tiết.TBchot DS- cap nhat thong tin.PDFThong bao mat so CNSHCP.PDF
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.