Quan hệ cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
20/04/2018 15:31
Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Báo cáo thường niên 2017
17/04/2018 18:46
bao-cao-thuong-nien-2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
17/04/2018 15:16
thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
16/04/2018 15:07
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2018
12/04/2018 10:36
Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2018
Giải trình liên quan đến BCTC VP Cty
06/04/2018 15:01
Giải trình liên quan đến BCTC VP Cty
Báo cáo tài chính 2017 (Tổng hợp)
06/04/2018 14:58
Báo cáo tài chính 2017 (Tổng hợp)
Báo cáo tài chính 2017 ( VP Công ty)
06/04/2018 12:20
Báo cáo tài chính ( VP Công ty)
« .. 3 4 5 6 7 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.