Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
27/06/2023 08:46
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (bổ sung)
25/06/2023 11:44
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (bổ sung)
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
23/06/2023 11:42
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
05/06/2023 11:38
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
15/05/2023 14:06
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán
12/05/2023 17:22
Huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán
NQ Huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán tại NDKCC 24/3/2023 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
09/05/2023 17:24
NQ Huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán tại NDKCC 24/3/2023 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Báo cáo tài chính quý I/2023
28/04/2023 17:51
Báo cáo tài chính quý I/2023
« .. 3 4 5 6 7 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.