Quan hệ cổ đông

Giải trình BCTC quý 1 - 2017 (Toàn Cty)
28/04/2017 13:27
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kXzYxT0hSRU5DNEU/view?usp=sharing
Gải trình BCTC quý 1 - 2017 (VP CTy)
28/04/2017 13:23
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kdk43SlF0MWh6X2c/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính quý 1 - 2017 Toàn Công ty
28/04/2017 13:20
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kb1QyRkN1SndQMVU/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính quý 1 - 2017 VP Công ty
28/04/2017 13:15
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kazNFb3VwWk9XUHc/view?usp=sharing
Báo cáo thường niên năm 2016
11/04/2017 16:30
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kRURCNU85aU14ZXM/view?usp=sharing
Giải trình KQSXKD 2016 (Vp Công ty)
31/03/2017 21:53
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kS0lWcVVfb3U3X28/view?usp=sharing
Giải trình KQSXKD 2016 (toàn Công ty)
31/03/2017 21:51
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kWWR6V2dvWXlZbGc/view?usp=sharing
Ct Cp Pt Hàng hải BCTC 2016 (không bao gồm đơn vị trực thuộc)
27/03/2017 22:10
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kUEExWEdMOGhWVkU/view?usp=sharing
« .. 3 4 5 6 7 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.