Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
08/03/2023 11:20
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
03/03/2023 17:15
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Nghị quyết Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
03/03/2023 17:12
Nghị quyết Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
Báo cáo quản trị năm 2022
02/02/2023 12:01
Báo cáo quản trị năm 2022
Báo cáo tài chính Quý 4/2022
01/02/2023 12:00
Báo cáo tài chính Quý 4/2022
Giải trình kết quả SXKD Quý 4/2022
01/02/2023 11:56
Giải trình kết quả SXKD Quý 4/2022
Thông báo về việc Chi cổ tức năm 2021
13/09/2022 08:28
Thông báo về việc Chi cổ tức năm 2021
Giải trình kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022
25/08/2022 17:24
Giải trình kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022
« .. 5 6 7 8 9 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.