Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

16/07/2020 14:30
Tin cũ

Thông báo tuyển dụng (10/07/2020 08:34)

Biên bản Kiểm phiếu (01/07/2020 10:22)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (01/07/2020 10:21)

NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (01/07/2020 10:19)

Đơn đề cử (29/06/2020 21:35)

©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.