Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

16/04/2018 15:07

Kính gửi: Quý vị cổ đông

 

Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

            - Ngày đăng ký cuối cùng:      07/5/2018

            - Ngày tổ chức Đại hội:          Công ty sẽ thông báo sau

 

            Trân trọng thông báo
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.