Quan hệ cổ đông

V/v Gia hạn công bố BCTC 2017
09/02/2017 09:04
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kSWxiYTVHZ3FXdVE/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính quý 4 - 2016 (Văn phòng Công ty)
25/01/2017 16:15
Dowload file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kWk56ejJwdlRLYkE/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính quý 4 - 2016 (Công ty)
25/01/2017 16:13
Dowloadfile: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kMkx5clJTVHIzY3c/view?usp=sharing
Báo cáo quản trị năm 2016
25/01/2017 16:10
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kRnhZSk9OamhjeTA/view?usp=sharing
Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Thanh Hải
06/01/2017 21:23
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kSjBIbTdtcFdYT0E/view?usp=sharing
Nghị quyết về việc mua cổ phiếu phát hành thêm khi công ty Hải Âu tăng vốn điều lệ
02/12/2016 15:26
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kMUxOd29CTmYzdE0/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính quý 3-2016 (Vp Cty)
28/10/2016 13:15
Dowload file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kZmFZalZhVEI0a0E/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính quý 3-2016 (toàn Cty)
28/10/2016 13:12
Dowload file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kZkFXbmRIRVJEaFU/view?usp=sharing
« .. 11 12 13 14 15 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.