Quan hệ cổ đông

Báo cái tài chính toàn Công ty 6 tháng đầu năm 2016 (Có giải trình)
30/08/2016 13:00
download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kT3BOSVR4TE1IRVdEdkgwVXoyU0JUU21FTFBZ/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính văn phòng Công ty 6 tháng đầu năm 2016
30/08/2016 12:54
Download file:https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kOWhIVkdiYzZQM3c/view?usp=sharing
Công bố thông tin v/v ký hđ kiểm toán BCTC năm 2016
05/08/2016 13:22
Download file:https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kNTc3X0QzMkN0Vkk/view?usp=sharing
Giải trình báo cáo tài chính Quý II (văn phòng) năm 2016
29/07/2016 15:04
Download file:https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kYXZiMXFTd3pvdWs/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính quý II (văn phòng) năm 2016
29/07/2016 14:35
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kSkVQdDZFV0lBQm8/view?usp=sharing
Giải trình Báo cáo tài chính Quý II (toàn Công ty) năm 2016
29/07/2016 14:14
download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kNXFyX1dQSVhXQzQ/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính quý II (toàn Công ty) năm 2016
29/07/2016 14:09
  Download file : https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kQW9fN3dNVnN4RjA/view?usp=sharing
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016
29/07/2016 14:07
Download file https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kbFRKYjNKbkxIams/view?usp=sharing
« .. 11 12 13 14 15 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.