Quan hệ cổ đông

Điều lệ Công ty 2016
28/04/2016 14:22
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kVTB2TDF5YlliOUk/view?usp=sharing
Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016
27/04/2016 05:56
Bien Ban DHDCD 2016
Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ
15/04/2016 17:02
TT Ve Viec Sua Doi Dieu Le
Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015
15/04/2016 17:01
TT Ve Viec Phan Phoi Loi Nhuan 2015
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
15/04/2016 16:59
TT Lua Chon Don Vi Kiem Toan
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016
15/04/2016 16:58
Thong Bao Moi Hop DHDCD 2016
Dự thảo điều lệ Vimadeco
15/04/2016 16:56
Dự Thảo Điều Lệ Vimadeco
« .. 11 12 13 14 15 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.