Quan hệ cổ đông

Nghị quyết về việc mua cổ phiếu phát hành thêm khi công ty Hải Âu tăng vốn điều lệ
02/12/2016 15:26
Download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kMUxOd29CTmYzdE0/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính quý 3-2016 (Vp Cty)
28/10/2016 13:15
Dowload file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kZmFZalZhVEI0a0E/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính quý 3-2016 (toàn Cty)
28/10/2016 13:12
Dowload file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kZkFXbmRIRVJEaFU/view?usp=sharing
Nghị quyết: V/v điều chỉnh số vốn phải góp của Công ty tại Cty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines
17/10/2016 14:21
Dowload file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kM2lvNnZEWmViLUU/view?usp=sharing
Báo cái tài chính toàn Công ty 6 tháng đầu năm 2016 (Có giải trình)
30/08/2016 13:00
download file: https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kT3BOSVR4TE1IRVdEdkgwVXoyU0JUU21FTFBZ/view?usp=sharing
Báo cáo tài chính văn phòng Công ty 6 tháng đầu năm 2016
30/08/2016 12:54
Download file:https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kOWhIVkdiYzZQM3c/view?usp=sharing
Công bố thông tin v/v ký hđ kiểm toán BCTC năm 2016
05/08/2016 13:22
Download file:https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kNTc3X0QzMkN0Vkk/view?usp=sharing
Giải trình báo cáo tài chính Quý II (văn phòng) năm 2016
29/07/2016 15:04
Download file:https://drive.google.com/file/d/0B6K5tVLU-N8kYXZiMXFTd3pvdWs/view?usp=sharing
« .. 11 12 13 14 15 .. »
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.