Quan hệ cổ đông

"Thông báo v/v chốt danh sách và cập nhập/hiệu chỉnh thay đổi thông tin của cổ đông"
27/07/2015 12:39
Bấm vào dưới đây để xem chi tiết.TBchot DS- cap nhat thong tin.PDFThong bao mat so CNSHCP.PDF
"Thông báo ngày đăng ký để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015"
27/07/2015 12:36
Bấm vào dưới đây để xem chi tiết.Thong bao NDKCC de to chuc DHDCD.pdf
"Báo cáo tài chính tổng hợp 2014"
27/07/2015 12:32
Báo cáo tài chính tổng hợp 2014Bao cao tai chinh 2014.pdf
« .. 29 30 31 32 33
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.