Quan hệ cổ đông

"Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Công ty cổ phần Phát triền Hàng Hải"
27/07/2015 12:42
Bấm vào dưới đây để xem chi tiết.Bien ban va Nghi quyet DHDCD.pdf
"Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện niêm yết cố phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội"
27/07/2015 12:40
Bấm vào dưới đây để xem chi tiết.TB ve ngay dang ky cuoi cung.PDF
"Thông báo v/v chốt danh sách và cập nhập/hiệu chỉnh thay đổi thông tin của cổ đông"
27/07/2015 12:39
Bấm vào dưới đây để xem chi tiết.TBchot DS- cap nhat thong tin.PDFThong bao mat so CNSHCP.PDF
"Thông báo ngày đăng ký để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015"
27/07/2015 12:36
Bấm vào dưới đây để xem chi tiết.Thong bao NDKCC de to chuc DHDCD.pdf
"Báo cáo tài chính tổng hợp 2014"
27/07/2015 12:32
Báo cáo tài chính tổng hợp 2014Bao cao tai chinh 2014.pdf
« .. 35 36 37 38 39
©Copyright 2017 Vimadeco. All rights reserved.